شماره تلفن09132916727
فروشگاه اینترنتی پسته کشاورزی
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

صادرات پسته و عوامل موثر بر ان

پسته کشاورزی

ایران طی سالیان متمادی بزرگ ترین تولیدکننده و صادرکننده پسته در سطح جهانی بوده

است. همچنین پسته به عنوان یکی از منابع مهم درآمدهای ارزی در نظر گرفته می شود و

نقش مهمی در کاهش وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی دارد.

با توجه به اهمیت پسته در اقتصاد کشاورزی ایران، شناسایی عوامل تاثیرگذار بر صادرات

پسته به بازارهای جهانی امری ضروری است. هدف اصلی مقاله حاضر برآورد تابع تقاضای

صادرات پسته ایران است. در این مطالعه با کنترل درون زایی متغیرهای توضیحی، از روش

حداقل مربعات دو مرحله ای جزء خطا (EC2SLS) برای برآورد تابع تقاضای صادرات در

منتخبی از بازارهای صادراتی استفاده شده است.

نتایج مطالعه طی دوره ی 2011-2002 نشان داد که تمام ضرایب تخمینی در سطح معنی

داری 5% مخالف با صفر هستند و از لحاظ نظری دارای علامت های مورد انتظار می باشند.

بر اساس نتایج، قدر مطلق کشش بلندمدت تقاضای صادرات پسته ایران نسبت به تغییرات

در قیمت نسبی و نرخ واقعی ارز به طور قابل ملاحظه ای از مقدار متناظر آنها در کوتاه مدت

بزرگ تر می باشند. همچنین نتایج مبین آن است که تقاضای صادرات پسته ایران نسبت به

تغییرات در درآمد واقعی در کوتاه مدت و بلندمدت بی کشش است. بنابراین، با توجه به

شرایط تقاضا در بازارهای مقصد، تدوین و اجرای سیاست های حمایتی به منظور کاهش

هزینه نهایی تولیدکنندگان پسته ایران امری ضروری است.

نویسنده:www.webamiri.ir

دیدگاه‌های نوشته

*
*