پسته کشاورزی
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

انواع پیوند پسته با توضیح روش

پیوند درخت پسته و روش های ان

سه روش پیوندپسته در ایران مرسوم است

۱-پیوند لوله ای ۲-پیوند ماشوله ۳-پیوند شکمی ۴-پیوند اسکنه پیوند اسکنه در قدیم در ایران کاربرد داشته که به تدریج کنار گذاشته شد هاست. هم اکنون استفاده از پیوند لول های به دلیل سادگی، سرعت عملیات و درصد بالای جوش خوردن بین پایه و پیوندک رواج یافته و ۹۰ درصد از درختان پسته با استفاده از این روش تکثیر میشوند. در پیوند شکمی ابتدا شکافی افقی در پایین شکاف عمودی به شکل برعکس زده می شود » تی انگلیسی «تا صمغ مترشحه از شکاف افقی مانع رویش و رشد جوانه پیوندپسته نشود.آماد هسازی پایه، تهیه پیوندپسته و انجام عمل پیوندزنی ۳ ساله پسته ، در اسفندماه، نها لهای ۲ در زمین اصلی سربرداری می شوند. پس از رشد جوان ههای جانبی بسته به نوع آرایش تنه درخت، ۱ تا ۳ شاخه جانبی روی پایه اصلی نگهداری میشود و سایر شاخ هها حذف و روی شاخه های باقی مانده عملیات پیوند انجام م یگیرد.در پیوند لوله ای هم اندازه بودن قطر پایه و پیوندک ضروری است، به این منظورابتدا پایه و شاخه مناسب پیوندک انتخاب می شود.لازم است عمل پیوندپسته در ارتفاع۵۰ تا ۸۰ سانتیمتری پایه انجام شود و نهال به صورت تک تنه هدایت شود.

عملیات پس از پیوندزنی پسته پس از پیوندزنی آبیاری باید منظم باشد و به فاصله هر۱۴ روز یک بار انجام گیرد. جوان هها و پاجو شهایی که از زیر محل پیوندک روی پایه تشکیل می شوند ۲۰ روز پس ، باید قطع گردند. حدود ۱۵ از عملیات پیون دزنی، با اطمینان یافتن از جوش خوردن پیوندپسته، نوار پیوند بازشود.

تولید محتوا: webamiri.ir

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*